Sher Music Co.
P.O. Box 445, Petaluma, CA 94953
Phone (800) 444-7437 / Fax (707) 763-2038
shermuse@sonic.net